Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2019 р.

Актив Код
рядка
На початок звітного періоду  На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   I. Необоротні  активи              
Нематеріальні активи 1000 5 2
     первiсна вартiсть 1001 40 40
     накопичена амортизація  1002 (36) (38)
Незавершені капітальні інвестиції 1005 258 258
Основні засоби 1010 2 464 2 347
     первiсна вартiсть 1011 12 319 11 419
     знос  1012 (9 855) (9 072)
Інвестиційна нерухомість 1015
     первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016
     знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
     первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів 1021
     накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
     інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Iншi необоротнi активи 1090
Усього за роздiлом I 1095 2 726 2 607
II. Оборотні активи      
Запаси 1100 1 332 1 308
     Виробничi запаси  1101 1 332 1 308
     Незавершене виробництво  1102
      Готова  продукцiя  1103
     Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 19 288 16 241
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами
1130 185 185
     з бюджетом 1135 262 230
          у тому числі з податку на прибуток 1136 119 133
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків
1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти  1165 74 33
     Готівка 1166 1
     Рахунки в банках 1167 55 3
Витрати майбутніх періодів 1170 3
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
     у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань
1181
     резервах збитків або резервах належних виплат  1182
     резервах незароблених премій 1183
     інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 1 280 1 422
Усього за роздiлом II 1195 22 423 19 419
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 25 149 22 026
                                       
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   I. Власний капітал        
Зареєстрований капітал 1400 3 709 26 244
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капiтал 1410 1 992 5 868
     Емісійний дохід 1411
     Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 (26 351) (53 115)
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал  1430
Інші резерви 1435
Усього за роздiлом I 1495 (20 650) (21 003)
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення        
Відстрочені податкові  зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банкiв  1510
Інші довгостроковi зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
    Довгострокові забезпечення витрат персоналу   1521
Цільове фінансування 1525 115 115
     Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530
     у тому числі:
        резерв довгострокових зобов’язань 
1531
        резерв збитків або резерв належних виплат  1532
        резерв незароблених премій  1533
        інші страхові резерви  1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за роздiлом IІ 1595 115 115
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банкiв 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:          
     довгостроковими зобов’язаннями 1610
     товари, роботи, послуги  1615 28 260 27 608
     розрахунками з бюджетом 1620 2 601 832
        у тому числі з податку на прибуток 1621
     розрахунками зі страхування 1625 295 445
     розрахунками з оплати праці 1630 334 334
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю  1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 14 193 13 695
Усього за роздiлом ІII 1695 45 684 42 913
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 25 149 22 026
                                       

Be the first to comment

Leave a Reply